نقش مردم در اقتصاد از منظر رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

اقتصاد یکی از ارکان رشد و توسعه کشورهاست. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر مردم‌سالاری دینی بوده و یکی از نمودهای مردم‌سالاری، حضور مردم در عرصه اقتصادی کشور است؛ لذا حضور مردم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت انقلاب اسلامی داشته باشد. با توجه به اینکه یکی از مبانی اصلی انقلاب اسلامی، اندیشه رهبر معظم انقلاب است؛ در این پژوهش به‌دنبال فهم نقش مردم در اقتصاد ازمنظر ایشان هستیم. این پژوهش در پارادایم تفسیری، با جهت‌گیری بنیادی و با رویکردی کیفی انجام گرفته است که روش گردآوری داده، بررسی منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیل داده‌ها، روش تحلیل مضمونی است در این تحقیق مجموعه بیانات مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گرفته و 104 گزاره مرتبط از آن‌ها استخراج گردید. پس از انجام فرایند کدگذاری، در مجموع 68 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان‌دهنده استخراج گردید. مضامین سازمان‌دهنده عبارتند از: 1) عرصه‌های مشارکت اقتصادی مردم؛ 2) موانع مشارکت اقتصادی مردم؛ 3) رهاوردهای مشارکت اقتصادی مردم؛ 4) بایسته‌های فردی مشارکت اقتصادی مردم و 5) وظایف دولت در تقویت مشارکت اقتصادی مردم.

کلیدواژه‌ها