داوران

 

ایمیل

رتبه علمی

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

ردیف

amseif@ihu.ac.ir

استاد

 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اله مراد سیف

1

rezaie.mohsen@yahoo.com

استاد

 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

محسن رضایی میرقائد

2

azarbaiejani@yahoo.com

استاد

دانشگاه اصفهان

کریم آذربایجانی

3

frahbar@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

فرهاد رهبر

4

raghfar@alzahra.ac.ir

استاد

دانشگاه الزهرا

حسین راغفر

5

abrihami@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

حمید ابریشمی  

r.bakhshi@ase.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

رسول بخشی دستجردی

7

mo.vaez1340@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

محمد واعظ برزانی

8

h-samsami@sbu.ac.ir

استادیار

دانشگاه بهشتی

حسین صمصامی

9

komail@econ.ui.ac.ir

استاد

دانشگاه اصفهان

کمیل طیبی

10

derakhshan@atu.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

مسعود درخشان  

hs.sobhani@gmail.com

استاد

دانشگاه تهران

حسن سبحانی

12

abolhasani2003@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

اصغر ابوالحسنی هستیانی

13

a.tohidinia@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

ابوالقاسم توحیدی نیا

14

trahmani@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

تیمور رحمانی

15

alisouri@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

علی سوری

16

farzinv@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

اسدالله فرزین وش

17

dargahi@sbu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه بهشتی

حسن درگاهی

18

vida.varahrami@gmail.com

دانشیار

دانشگاه بهشتی

ویدا ورهرامی

19

tahamipour@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه بهشتی

مرتضی تهامی پور زرندی

20

ma_yazdani@sbu.ac.ir

استادیار

دانشگاه بهشتی

مهدی یزدانی

21