اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هادی دیباوند

علوم اقتصادی استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

dibavandihu.ac.ir

سردبیر

الله مراد سیف

علوم اقتصادی استادتمام مرکز علم و فناوری اقتصاد مقاومتی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

infoamseif.ir

دبیر تخصصی

علی فکور

علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

fakourali28gmail.com
02174188750
0009-0002-6061-9422

اعضای هیات تحریریه

محسن رضایی میرقائد

علوم اقتصادی استاد تمام دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

rezaie.mohsenyahoo.com

الله مراد سیف

علوم اقتصادی استادتمام مرکز علم و فناوری اقتصاد مقاومتی، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

infoamseif.ir

غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

حسابداری دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

htoorayahoo.com

اصغر ابوالحسنی هستیانی

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه پیام نور

abolhasani2003yahoo.com
09121591788

رسول بخشی دستجردی

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

r.bakhshiase.ui.ac.ir

کریم آذربایجانی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

azarbaiejaniyahoo.com

محمد واعظ برزانی

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

mo.vaez1340gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

حسین راغفر

علوم اقتصادی استاد تمام. دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

raghfaralzahra.ac.ir

فرهاد رهبر

علوم اقتصادی استاد. دانشگاه تهران، تهران، ایران.

frahbarut.ac.ir

حسن سبحانی

علوم اقتصادی استاد تمام. دانشگاه تهران، تهران، ایران.

sobhanihsut.ac.ir