اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هادی دیباوند

علوم اقتصادی استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

dibavandihu.ac.ir

سردبیر

الله مراد سیف

علوم اقتصادی استادتمام مرکز علم و فناوری اقتصاد مقاومتی، دانشکده و پژوهشکده اقتصاد مقاومتی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

infoamseif.ir

دبیر تخصصی

علی فکور

علوم اقتصادی پژوهشگر، دانشکده اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

fakourali28gmail.com
02174188750
0009-0002-6061-9422

اعضای هیات تحریریه

محسن رضایی میرقائد

علوم اقتصادی استاد تمام دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

rezaie.mohsenyahoo.com

الله مراد سیف

علوم اقتصادی استادتمام مرکز علم و فناوری اقتصاد مقاومتی، دانشکده و پژوهشکده اقتصاد مقاومتی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

infoamseif.ir

غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

حسابداری دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

htoorayahoo.com

اصغر ابوالحسنی هستیانی

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه پیام نور

abolhasani2003yahoo.com
09121591788

رسول بخشی دستجردی

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

r.bakhshiase.ui.ac.ir

کریم آذربایجانی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

azarbaiejaniyahoo.com

محمد واعظ برزانی

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

mo.vaez1340gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

فرهاد رهبر

علوم اقتصادی استاد. دانشگاه تهران، تهران، ایران.

frahbarut.ac.ir

مسعود درخشان

علوم اقتصادی استاد تمام. دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

derakhshanatu.ac.ir

سید کمیل طیبی

علوم اقتصادی استاد تمام. دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

komailecon.ui.ac.ir

حمید ابریشمی

علوم اقتصادی استاد تمام. دانشگاه تهران، تهران، ایران.

abrihamiut.ac.ir

حسین صمصامی مزرعه آخوند

علوم اقتصادی استادیار. دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

infobut.ir

مهدی محمدی

علوم اقتصادی استادیار. دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

infoihu.ac.ir

بهرام عرفانی راد

علوم اقتصادی استادیار. دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

info2ihu.ac.ir

مجتبی ملکی شهریور

علوم اقتصادی استاد یار. دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

info1ihu.ac.ir

مهدی یزدانی

اقتصاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی تهران

ma_yazdanisbu.ac.ir

کارشناس نشریه

علی غلام نیا

علوم اقتصادی کارشناسی ارشد اقتصاد بانکداری، دانشکده اقتصاد مقاومتی ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

aligholamnia22gmail.com

علیرضا محمدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

alirezamohammadi3895ihu.ac.ir
0009-0006-1267-5197