فراخوان مقاله جهت نشست تخصصی «الگوی تولید مردم‌پایه در نظام اقتصاد مقاومتی»

فراخوان مقاله جهت نشست تخصصی «الگوی تولید مردم‌پایه در نظام اقتصاد مقاومتی»

فراخوان مقاله جهت نشست تخصصی «الگوی تولید مردم‌پایه در نظام اقتصاد مقاومتی»

شامل محورهای تعیین شده در تصویر پیوست شده

مهلت ارسال آثار: 1403/03/15